Onze voorwaarden

Belangrijk en helaas met nogal wat moeilijke taal vind je hier onze algemene voorwaarden. Voor ons is jouw privacy heel belangrijk. Hoe we die zo goed mogelijk waarborgen is beschreven in onze privacyverklaring waarvan de cookieverklaring een onderdeel is.

Mocht je een vraag hebben over een van deze taaie onderwerpen, stuur ons dan een berichtje.
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring
Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Kroost (met KvK-nummer: 71275339), met jouw sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet ons een bericht via deze website te sturen of per post: Kroost, Studio 2.Z.8, Europalaan 500, 3526 KS Utrecht. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten
Wij verkopen gepersonaliseerde babyboeken en daar aan gerelateerde producten.

Artikel 2 - Registratie
Je dient je te registreren om een product te bestellen. Je moet hiervoor persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Wij beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement. Gebruik een sterk wachtwoord voor je account en geef je wachtwoord nooit aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van je account.

Artikel 3 - Content
Voor het maken van een boek lever je zelf foto's en teksten aan. Deze content moet altijd gerelateerd zijn aan het onderwerp van Kroost: kinderen en het gezin. Kroost houdt zich het recht voor om aangeleverd materiaal te controleren en te verwijderen als het aanstootgevend, beledigend, onwettig, misleidend of schadelijk is. Ook houden we het recht voor om een bestelling niet te leveren met content die aanstootgevend, beledigend, onwettig, misleidend, schadelijk of niet gerelateerd aan het onderwerp van Kroost is. In dat geval heb je ook geen recht op restitutie van betaling en zal het (digitale) boek worden vernietigd.

Artikel 4 - Betalingen
De prijs van de producten staan aangegeven op onze website en de bestelmodule van onze boekmaker.

Artikel 5 - Leveringen
Wij leveren alleen in Nederland. Wij leveren het product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. We leveren de bestelling binnen 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling. Wanneer je bestelling vertraging oploopt dan zal Kroost je hiervan tijdig op de hoogte stellen. Je hebt dan recht om je bestelling kosteloos te annuleren waarna je het aankoopbedrag teruggestort krijgt.

Artikel 6 - Bedenktijd aankoop
Kroost geeft je een bedenktijd van 30 dagen op je aankoop. Dat wil zeggen dat je tot en met 30 dagen na aankoop je aankoopbedrag terug krijgt, onder beperkte voorwaarden. Voorwaarde voor gepersonaliseerde producten is dat het product nog niet in productie is genomen. Voorwaarde voor niet-gepersonaliseerde producten is dat de ontvangen producten eerst retour gestuurd moeten worden. Stuur daarom eerst een e-mail naar service@kroost.nl. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen terugsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug en betalen wij de kosten van de terugzending. De kosten van de retournering vergoeden wij tot een maximum van €6,75. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Artikel 7 - Retour
Gepersonaliseerde producten kunnen niet retour worden gezonden. Bij beschadiging door levering of bij een productiefout kan je gebruik maken van de garantieregeling.

Artikel 8 - Garantie
Als je het product beschadigd ontvangt of het product heeft een productiefout dan heb je kosteloos recht op een identiek vervangend product. De garantie geldt tot 3 maanden na aankoopdatum. Ontvangt je het product met een beschadiging maak dan een foto van de verpakking en beschadiging. Als je aanspraak wilt maken op de garantie stuur dan een e-mail naar service@kroost.nl. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, sturen wij een identiek vervangend exemplaar of storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug en betalen wij de kosten van de terugzending. De kosten van de retournering vergoeden wij tot een maximum van €6,75 . Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 10 - Bewaartermijn

De gegevens van digitale producten, zoals bijvoorbeeld babyboeken, worden minimaal 1 jaar bewaard na de eerste aanmaakdatum van het product in je account. Als een digitaal product na 1 jaar niet is besteld, dan behoudt Kroost zich het recht voor alle persoonlijke gegevens, zoals foto's, teksten en instellingen, van het digitale product permanent te verwijderen. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op een vergoeding in welke vorm dan ook. Als een digitaal product is besteld, dan worden de gegevens minimaal 3 jaar bewaard. Na de minimale bewaartermijn behoudt Kroost zich het recht voor alle persoonlijke gegevens, zoals foto's, teksten en instellingen, van het digitale product permanent te verwijderen. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op een vergoeding in welke vorm dan ook. Wanneer Kroost tot verwijdering van gegevens overgaat dan zal de gebruiker 1 (één) maand van te voren bericht ontvangen op het e-mailadres van het account. De gebruiker kan dan verzoeken een kopie van de persoonlijke gegevens te ontvangen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. Dit geldt uiteraard niet voor uw eigen beeldmateriaal en teksten.

Artikel 12 - Klachtenregeling
Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dan horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar service@kroost.nl. Wij zullen je klacht afhandelen uiterlijk binnen 14 dagen nadat we de klacht hebben ontvangen. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 13 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jouw sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd. Ook kan je het geschil melden bij de het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting.
Kroost respecteert jouw privacy. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens en verwerken wij je gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacy verklaring en met de Europese en nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum en voor persoonsgegevens die we krijgen via bijvoorbeeld een aanmelding via onze website of voor onze nieuwsbrief. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kroost, Studio Z 2.8, Europalaan 500, 3526 KS, Utrecht.

Voor welke doeleinden gebruiken we je persoonsgegevens?
Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze verplichtingen tegenover jouw na te komen en de service te bieden die je van ons verwacht. Dit betreft onder meer het verwerken van je bestellingen en betalingen, het verzenden van e-mailberichten over de bezorgstatus, contact over de bezorging van je bestellingen, het uitvoeren van een identiteitscontrole als je met creditcard betaalt, het verzenden van berichten over een eventueel veiligheidsrisico met betrekking tot onze producten en, indien je een account hebt aangemaakt op onze website, het beheren van je account. Daarnaast kunnen wij je contactgegevens gebruiken om een nieuwsbrieven te sturen of om informatie toe te zenden over aanbiedingen en promoties. Wij doen dit echter alleen wanneer je bij het verstrekken van je gegevens heeft aangegeven dat je deze informatie of nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Wij slaan je gegevens niet langer op dan nodig is voor de hiervoor bedoelde doeleinden of dan wettelijk verplicht is.

Wie heeft toegang tot de gegevens?
Wij sturen je gegevens alleen door naar derden als dat nodig is om aan onze verplichtingen tegenover jou te voldoen. Zo stuurt Kroost je gegevens bijvoorbeeld door aan leveranciers en verzendpartners in verband met verzendingen en bezorgingen. Indien je in gebreke bent met de betaling van een openstaande vordering die Kroost op je heeft, kunnen wij je persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan organisaties als kredietcontrole- of incassobureaus ten behoeve van het uitvoeren van incasso's en krediet- en identiteitscontroles.

Hoe beschermen wij je gegevens?
Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen. Wij raden je aan ook uw eigen elektronische gegevensdragers goed en correct te beveiligen.

Elektronische betalingen
Om elektronische betalingen bij ons zo veilig mogelijk te maken, werken wij samen met de gespecialiseerde betaaldienst Mollie. Zo kunnen we garanderen dat je betaling met de laatste stand van beveiliging wordt afgehandeld en dat je betaalgegevens veilig worden opgeslagen.

Links
Op onze website kroost.nl kunnen links staan naar websites van derden waarop wij geen invloed hebben of toezicht houden. We zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die je via deze websites verstrekt en deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Raadpleegt hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt het recht om je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken, om ons te vragen deze aan te vullen of te verbeteren wanneer de gegevens onjuist of onvolledig zijn, of om ons te vragen deze af te schermen of te verwijderen. Wij zullen je vervolgens binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek berichten. Daarnaast kan je ons op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. U kunt deze verzoeken schriftelijk aan ons doen door een e-mail te sturen aan service@kroost.nl of per gewone post aan het adres: Kroost, Studio 2.Z.8, Europalaan 500, 3526 KS, Utrecht. Als je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan kunt je jezelf te allen tijde hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar service@kroost.nl.

Cookies
Op de websites van Kroost maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst. Cookies bevatten informatie over bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen en je gebruik van onze website en laten toe dat je browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan onze website. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
- Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website van Kroost te vergemakkelijken of om je instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website van Kroost te onthouden. Je hoeft dan bijvoorbeeld niet bij ieder bezoek aan onze website opnieuw je inloggegevens in te voeren.
- Voor statistische doeleinden: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken zodat Kroost weet welke onderdelen van haar website populair zijn. Verwijderen en weigeren van cookies via de browserinstellingen op uw computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de 'help' functie van je browser. Let op: indien je cookies weigert en/of verwijdert kan je niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
De Kroost website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het moment dat je de website bezoekt op de harddisk van je computer of mobiele apparaat worden geplaatst. Cookies bevatten informatie over bijvoorbeeld jouw voorkeuren en over hoe je de website gebruikt en ze zorgen ervoor dat je browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan onze website. In deze cookieverklaring leggen we uit hoe cookies worden opgeslagen en voor welke doeleinden.

Functioneel - om te zorgen dat de website naar behoren functioneert
Wij gebruiken cookies om onze website naar behoren te laten functioneren. Dit zijn functionele cookies die alleen worden gebruikt voor dit specifieke doeleinde. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om het inloggen en navigeren op onze website gemakkelijker te maken, en/of om te onthouden wat jouw voorkeuren zijn wanneer je de Kroost website gebruikt. Bijvoorbeeld zodat je niet iedere keer je login data hoeft in te voeren wanneer je onze website bezoekt. We willen je er voor de duidelijkheid op wijzen dat functionele cookies altijd worden opgeslagen, ongeacht de keuzes die je maakt. Dergelijke cookies kunnen worden opgeslagen zonder toestemming.

Statistieken/analyse - om te meten hoe de website wordt gebruikt
Om te bepalen welke delen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij altijd te meten hoeveel bezoekers op onze website komen en welke delen het meest worden bekeken. Hier gebruiken wij cookies voor. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoeveel bezoekers naar een bepaalde webpagina gaan zodat Kroost weet welke delen van de website het meest populair zijn. Dit zal ervoor zorgen dat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk als mogelijk is. We proberen om deze data zo anoniem mogelijk te maken. Een cookie wordt opgeslagen via onze website door Google, als deel van de Google Analytics dienst verstrekt door dat bedrijf. Kroost gebruikt deze service om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om rapporten te genereren over dat gebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien wettelijk verplicht om dat te doen of aan derden die deze informatie voor Google verwerken. Kroost heeft hier geen invloed op.

Advertenties - voor het tonen van advertenties
Wij gebruiken geen cookies voor het tonen van advertenties van derden of het volgen van uw gedrag daartoe.

Social media - voor het delen van content op social media
Onze website bevat buttons voor promotie en het delen van webpagina's op sociale netwerken, namelijk Facebook en Instagram. Om deze buttons te laten werken gebruiken we social media cookies voor deze social media providers. Voor informatie over deze cookies die deze social media providers opslaan en de data die zij mogelijk verzamelen, verwijzen wij je door naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Let op: deze verklaringen kunnen regelmatig worden veranderd. Wij hebben hier geen invloed op.

Hoe kun je de cookie instellingen wijzigen
Bij de browserinstellingen op je computer kun je cookies die al zijn opgeslagen deleten en kun je weigeren dat nieuwe cookies worden opgeslagen. De wijze om dit te doen verschilt per browser. Indien nodig kun je de help functie op je browser raadplegen. Let op: Indien je cookies weigert of verwijderd, kun je niet altijd volledig gebruik maken van de mogelijkheden van de website. Bovendien heeft het afwijzen of verwijderen van cookies alleen effect op de combinatie van je computer en browser waarvoor je die actie uitvoert. Als je meerdere computers en/of browsers gebruikt, moet je de bovengenoemde acties zo vaak als nodig herhalen.

Recht op inzage en correctie of op het verwijderen van jouw data
Je hebt het recht om te vragen of je data kan inzien en verwijderen. Dat kan je doen via het contactformulier op onze servicepagina. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je vragen om passende identificatie. Als dit verzoek refereert naar het inspecteren van persoonlijke data die geassocieerd zijn met een cookie, dan dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. De instellingen van je browser laten zien waar je deze kunt vinden.