Deelname voorwaarden

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de actie "aanvragen inspiratieboekje".
Artikel 1 - Algemeen
De aanbieding wordt georganiseerd door Kroost, Europalaan 500, 3526 KS, Utrecht. Kroost behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en wijzigingen aan te brengen of de toegang tot deze site of onderdelen van deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid van de website is Kroost niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website en de e-mail nieuwsbrieven van Kroost kunnen geen rechten worden ontleend.

Het doel van de actie is het verzamelen van contactgegevens van geïnteresseerden en het promoten van de babyboeken van Kroost.

Artikel 2 - Deelname
Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname in met de voorwaarden genoemd in deze deelname voorwaarden.

Voor deelname worden geen extra kosten berekend. Er bestaat daarnaast voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname. Deelnemer garandeert dat de door hem/haar opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. Deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. Deelnemer dient minimaal 16 jaar of ouder te zijn en woonachtig in Nederland of België te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen. Kroost is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.

In het kader van de dienstverlening, wanneer u deelneemt aan de actie, legt Kroost, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, uw persoonsgegevens en uw antwoord vast. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten, aanbiedingen en nieuwe producten. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 3 - Wijze van deelname
Een deelnemer is een ieder die zijn of haar gegevens op de daarvoor beoogde plek in het aanvraagformulier invoert en vervolgens na akkoord op deze deelnamevoorwaarden zijn/haar deelname bevestigt.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
Kroost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.

Artikel 5 - Slotbepaling
Op deze promotie is het Nederlands recht van toepassing. Kroost behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten. Kroost behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, aanbiedingen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Kroost.